کارگاه های آمادگی تدریس TTC

کدام کارگاه مناسب شماست:

A. عمومی

 • موضوع کارگاه: آموزش مهارتهای اصلی تدریس
 • شرکت کنندگان: کسانی که آشنایی با تدریس انگلیسی ندارند.
 • شرط ورود: سطح دانش در حد B2
 • هدف کارگاه: کسب مهارت تدریس انگلیسی جهت شروع کار، افراد برتر در موسسه استخدام میشوند.

B. تخصصی

 • موضوع کارگاه: آموزش حرفه ایی تاکتیکهای تدریس
 • شرکت کنندگان: کسانی که آشنایی با تدریس زبان انگلیسی دارند و حداقل ۳ سال سابقه کار
 • شرط ورود: داشتن حد اقل نمره حدود ۵ تا ۶ در آزمون ماک IELTS
 • هدف کارگاه: افزایش مهارتهای تدریس به سطح حرفه ایی

C. ویژه

 • موضوع کارگاه: آموزش تدریس دوره IELTS
 • شرکت کنندگان: کسانی که آشنایی کامل با تدریس زبان انگلیسی دارند و حداقل ۶ سال سابقه کاری
 • شرط ورود: داشتن حد اقل نمره حدود ۶ تا ۷ در آزمون ماک
 • هدف کارگاه: آموزش حرفه ایی تدریس IELTS

عناوین کارگاه های هر گروه:

A. Frosh course

A course for novice teachers, the ones who want to learn how to teach beginners, elementary and pre-intermediate levels for adults and teens classes. Besides, they will learn how to teach English to very young learners and young learners.
Prerequisite: B2 level of knowledge of English.

B. Soph course

A course for more than 5 years experienced teachers, the ones who want to improve their teaching knowledge and become more professional to teach intermediate, upper-intermediate, and advanced levels.
Prerequisite: B2 level of knowledge of English.

C. Senior course

A course for more than 10 years of experienced teachers, the ones want to improve their teaching knowledge and become more professional to teach IELTS levels.
Prerequisite: C1 level of knowledge of English