سازمان ها

آموزش زبان به سازمان ها

موسسات

تعدد و موازی کاری آموزشگاه های زبان زمینه مناسبی را جهت کسب مزیت رقابتی صحیح و امکان فعالیت های معتبر بین المللی، علاوه بر آموزش استاندارد در راستای حصول نتیجه با کمترین هزینه زمانی، جهت موسسات علاقمند به پیشرفت و اصلاح سیستم میسر می سازد. برگزاری آزمون های بین المللی (اصلی و شبیه سازی شده) شامل ….& PET, KET, IELTS, TOEFL نیز از جمله فعالیت ها می باشد.

ادارات

لزوم آشنایی پرسنل ادارات و شرکت ها با زبان انگلیسی کاربری و منطبق با نیاز های آن مجموعه از یک سو و عدم تطبیق ساعات کاری با برنامه های آموزشی متعارف در موسسات از سوی دیگر، زمینه اجرای دوره های آموزشی متمرکز در محیط کار را فراهم می سازد.

دانشگاه ها

دانشگاه ها نیاز دانشجویان به یادگیری زبان های خارجی به ویژه زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در جهت بسترسازی تولید و توسعه علم و رشد پژوهش و تحقیق در عرصه جهانی و کمک به ارتقا علمی کشور امری ضروری است. توجه ویژه به افزایش توانمندی ها و مهارت های شنیداری، نوشتاری، مکالمه و خواندن به صورت هم زمان و نیز بهره گیری از آخرین دستاوردهای کیفی و علمی مورد تایید مراکز معتبر جهانی و برگزاری آزمونهای استاندارد از مشخصه های ویژه گروه آموزشی ما می باشد . نظارت بر کیفیت آموزش از طریق مانیتورینگ کلاسها و برگزاری دوره های آموزش مدرسین به صورت پیوسته جهت ارائه کیفیت مطلوب از برنامه های اساسی ما به حساب می آید.