مدرسه زبان ویژه 4 تا 6 سال

دوره جدید مدرسه زبان

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

ساعت 9:30 الی 12:30

همراه با صبحانه

همه فعالیت ها به زبان انگلیسی هستند

9:30 الی 11 ( کاردستی، فیلم، بازی، ورزش، استراحت)

11 الی 12:15 ( کتاب درسی )

12:30 تحویل کودکان به خانواده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.