آزمون آزمایشی (Mock)

آزمون ماک آیلتسشرایط آزمون استاندارد:

  1. استفاده از سوالات بروز و غیر تکراری
  2. استفاده از هدفون در بخش شنیداری آزمون
  3. ایجاد شرایط زمانی و مکانی مشابه آزمون اصلی

ویژگی آزمونهای Mock در این مجموعه:

  1. برگزاری جلسه توجیحی قبل از آزمون
  2. بررسی تحلیلی نتیجه آزمون با هدف شناخت نقاط ضعف
  3. جلسه انفرادی بازخورد نتیجه برای تمامی بخشهای آزمون
  4. ارائه برنامه مطالعاتی بر اساس نتیجه آزمون جهت رفع نواقص
  5. معرفی منابع صحیح آموزشی با توصیه نامه روش مطالعه

زمان برگزاری:

* آخرین پنجشنبه هر ماه

شرایط ویژه:

اولویت ثبت نام با شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و کارگاه ها