آزمون آزمایشی (Mock)

آزمون ماک آیلتسشرایط آزمون استاندارد:

  1. استفاده از سوالات بروز و دیده نشده
  2. استفاده از هدفون در بخش شنیداری آزمون
  3. ایجاد شرایط زمانی و مکانی مشابه آزمون اصلی
  4. بررسی بخش نوشتاری و گفتاری توسط استاد مجرب

 

ویژگی آزمونهای Mock در این مجموعه:

  1. ارسال فایل توضیحات مقدماتی قبل از آزمون
  2. بررسی تحلیلی نتیجه آزمون با هدف شناخت نقاط ضعف
  3. جلسه انفرادی بازخورد نتیجه برای تمامی بخشهای آزمون
  4. ارائه برنامه مطالعاتی بر اساس نتیجه آزمون جهت رفع نواقص
  5. معرفی منابع صحیح آموزشی با توصیه نامه روش مطالعه

 

زمان برگزاری:

* آخرین جمعه هر ماه

 

شرایط ویژه:

اولویت ثبت نام با شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و کارگاه ها