راهنمای استفاده

نرم افزار اصلی (Adobe Connect)

نرم افزار پشتیبان (Google Meet)

آموزش ویدئویی نحوه کار با نرم افزار گوگل میت ویژه زبان آموزان
آموزش ویدئویی نحوه کار با نرم افزار گوگل میت ویژه اساتید