کارگاه های آموزشی

کدام کارگاه مناسب شماست:

A. عمومی

 • موضوع کارگاه: آموزش مهارتهای اصلی تست در چهار بخش آزمون
 • شرکت کنندگان: کسانی که آشنایی محدودی با مهارتهای آزمون دارند
 • شرط ورود: داشتن حد اقل نمره حدود ۴ تا ۵ در آزمون تعیین سطح
 • هدف کارگاه: افزایش حدود ۱ تا ۲ نمره در آزمون اصلی

B. تخصصی

 • موضوع کارگاه: آموزش جزعیات زیرساختی تست در چهار بخش آزمون
 • شرکت کنندگان: کسانی که آشنایی مختصری با مهارتهای آزمون دارند
 • شرط ورود: داشتن حد اقل نمره حدود ۵ تا ۶ در آزمون تعیین سطح
 • هدف کارگاه: افزایش حدود ۱ تا ۲ نمره در آزمون اصلی

C. ویژه

 • موضوع کارگاه: رفع نقاط ضعف تست در چهار بخش آزمون
 • شرکت کنندگان: کسانی که آشنایی نسبی با مهارتهای آزمون دارند
 • شرط ورود: داشتن حد اقل نمره حدود ۶ تا ۷ در آزمون تعیین سطح
 • هدف کارگاه: افزایش حدود ۱ تا ۲ نمره در آزمون اصلی

عناوین کارگاه های هر گروه:

ویژگی کارگاه ها:

 1. ارسال فایلهای پیش نیاز قبل از کارگاه
 2. سطح بندی و همگن سازی شرکت کنندگان
 3. طرح درس بر اساس نیاز و سطح شرکت کنندگان
 4. تحلیل عملکرد انفرادی جهت رفع نقاط ضعف
 5. برگزاری جلسه جمع بندی بر اساس نتیجه تمرین ها
 6. امکان بررسی و تحلیل نمونه تمرین طی ۲ مرحله
 7. عدم نیاز به شرکت در چندین آزمون شبیه سازی شده

تعداد و طول جلسات:

 • مجموع ساعات آموزش ۸ ساعت می باشد
 • ۵ ساعت آموزش اولیه (شامل نکات اصلی و کلیدی آزمون)
 • ۱ ساعت بررسی نمونه تمرین شرکت کنندگان (شامل ارائه نظر استاد)
 • ۲ ساعت آموزش تکمیلی (بر اساس نکات بررسی شده از تمرین ها)

ساعات:

 • پنجشنبه ها: ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰
 • جمعه ها: ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰

معادل سازی سطح بندی شرکت کنندگان در کارگاه