کارگاه های آموزشی

کدام کارگاه مناسب شماست:

A. عمومی

 • موضوع کارگاه: آموزش مهارتهای اصلی تست در چهار بخش آزمون
 • شرکت کنندگان: کسانی که آشنایی محدودی با مهارتهای آزمون دارند
 • شرط ورود: داشتن حد اقل نمره حدود ۴ تا ۵ در آزمون تعیین سطح
 • هدف کارگاه: افزایش حدود ۱ تا ۲ نمره در آزمون اصلی

B. تخصصی

 • موضوع کارگاه: آموزش جزعیات زیرساختی تست در چهار بخش آزمون
 • شرکت کنندگان: کسانی که آشنایی مختصری با مهارتهای آزمون دارند
 • شرط ورود: داشتن حد اقل نمره حدود ۵ تا ۶ در آزمون تعیین سطح
 • هدف کارگاه: افزایش حدود ۱ تا ۲ نمره در آزمون اصلی

C. ویژه

 • موضوع کارگاه: رفع نقاط ضعف تست در چهار بخش آزمون
 • شرکت کنندگان: کسانی که آشنایی نسبی با مهارتهای آزمون دارند
 • شرط ورود: داشتن حد اقل نمره حدود ۶ تا ۷ در آزمون تعیین سطح
 • هدف کارگاه: افزایش حدود ۱ تا ۲ نمره در آزمون اصلی

عناوین کارگاه های هر گروه:

A. General Workshops
Listening*
Speaking*
Reading (General /&/ Academic)*
Writing T.2*
Writing T.1 (General)*
Writing Ti (Academic)*
B. Inclusive Workshops
Grammar + Coherence*
Vocabulary + Pronunciation*
Task Analyze & Achievement + Paraphrasing*
C. Exclusive Workshops
Need Analysis*
Skill/Sub-Skill detail*
Strategies*

ویژگی کارگاه ها :

 1. ارسال فایلهای پیش نیاز قبل از کارگاه
 2. سطح بندی و همگن سازی شرکت کنندگان
 3. طرح درس بر اساس نیاز و سطح شرکت کنندگان
 4. تحلیل عملکرد انفرادی جهت رفع نقاط ضعف
 5. برگزاری جلسه جمع بندی بر اساس نتیجه تمرین ها
 6. امکان بررسی و تحلیل نمونه تمرین طی ۲ مرحله
 7. عدم نیاز به شرکت در چندین آزمون شبیه سازی شده

تعداد و طول جلسات :

 • مجموع ساعات آموزش ۸ ساعت می باشد
 • ۵ ساعت آموزش اولیه (شامل نکات اصلی و کلیدی آزمون)
 • ۱ ساعت بررسی نمونه تمرین شرکت کنندگان (شامل ارائه نظر استاد)
 • ۲ ساعت آموزش تکمیلی (بر اساس نکات بررسی شده از تمرین ها)

معادل سازی سطح بندی شرکت کنندگان در کارگاه :

Levels 
B1 (IELTS: 4.5 - 5) •
TOEFL: 32 - 45) / (EPT: 30 - 36) / (CLB: 4))

B2 (IELTS: 5.5 - 6) •
TOEFL: 46 - 78) / (EPT: 42 - 50) / (CLB: 6))

C1 (IELTS: 6.5 - 7) •
TOEFL: 79 -101) / (EPT: 58 - 65) / (CLB: 8))