لینک کلاس ها

1- مرحله 1: جهت استفاده از کلاس ها، می بایست نرم افزارهای لازم از طریق [ این راهنما ] دریافت و نصب گردد.

2- مرحله 2: پس از تعیین سطح و مشاوره آموزشی، لینک کلاس برای شما ارسال می گردد.